Δημοσιεύσεις

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στις 09/07/2018 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος 73(Ι)/2018.  Το νέο δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει πρωτόδικα επί οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης, η οποία εκδίδεται δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου ή κατά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας δυνάμει του προαναφερόμενου νόμου.

Κατά την εξέταση οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης το Δικαστήριο θα προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και ορθότητας, υπεισερχόμενο στην εξέταση των γεγονότων και των νομικών ζητημάτων που αναφύονται και του κατά πόσο υφίσταται αναγκαία η χορήγηση διεθνούς προστασίας, συμφώνως των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, στις περιπτώσεις που είτε δεν χορηγείται προστασία ή ανακαλείται ή παύει η διεθνής προστασία ή χορηγείται σε αυτούς καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.

Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς προστασίας θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για πράξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν κατόπιν αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην αρμόδια διοικητική αρχή μετά την 20η Ιουλίου 2015 ή εάν η πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής έλαβε χώρα μετά την 20ην Ιουλίου 2015.

Το Δικαστήριο συγκροτείται από τρεις δικαστές και ως έδρα του έχει καθοριστεί η Λευκωσία. Αναμένεται να υιοθετηθεί διαδικαστικός κανονισμός από το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός 42 ημερών από την έκδοση τους και θα αφορούν μόνο νομικά σημεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 (2) του Νόμου το Δικαστήριο αποκτά την αποκλειστική δικαιοδοσία του εφόσον εκδοθεί γνωστοποίηση από το Ανώτατο Δικαστήριο για τη συγκρότηση του Δικαστηρίου και την ετοιμότητα του να λειτουργήσει. Μέχρις ότου λειτουργήσει το νέο Δικαστήριο, το Διοικητικό Δικαστήριο διατηρεί την πρωτοβάθμια δικαιοδοσία του επί των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στο νέο δικαστήριο.

 

Κωνσταντίνος Παντελή

Δικηγόρος

 

Ιούλιος 2018